×

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。


ATFX เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนในเชียงใหม่ ประเทศไทย: โอบรับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยความรัก

เมื่อไม่นานมานี้ ATFX ได้ตอบแทนสังคมอีกครั้ง เมื่อทีมงาน ATFX ประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาสมัคร ที่จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสำนักวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาสำหรับการพัฒนาเด็กในโรงเรียนภายในปี 2023 ATFX ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจแก่นักเรียนที่โรงเรียนบ้านสบแวกในเชียงใหม่ ประเทศไทย

ในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ ATFX ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ยังช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การทาสี ทำความสะอาด สร้างป้ายห้อง ซ่อมแซมเพดานและพื้นที่ปูกระเบื้อง ความช่วยเหลือที่จริงใจของทีมงานได้รับการชื่นชมอย่างมากจากครูและนักเรียน นอกเหนือจากการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบวากแล้ว ทีมงาน ATFX ยังได้ตอบคำถามของนักเรียนเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานและการทำงานของอุปกรณ์การศึกษาthailand csr atfx

ในปัจจุบัน ATFX เห็นความสำคัญของการเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมากยิ่งกว่าที่เคย เราให้ความสำคัญการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การลดผลกระทบของความยากไร้ผ่านการศึกษา การศึกษาของเยาวชน การป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาผลกระทบ แต่สิ่งที่ ATFX ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการลดความยากจนผ่านการเรียนและการศึกษาของเยาวชน บริษัทเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาและความรู้ เพราะปัจจัยทั้งสองนี้สามารถก่อให้เกิดการเติบโตส่วนบุคคลได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ATFX จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการผ่านงานการกุศลของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีทรัพยากรจำกัด ATFX ยังหวังว่าจะเป็นผู้สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของชุมชนได้

ATFX มุ่งมั่นอย่างมากต่อการทำบุญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบขององค์กรอย่างจริงจัง ความมุ่งมั่นอันยาวนานในการรับผิดชอบต่อสังคมสะท้อนถึงแก่นแท้ของความพยายามเพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับโลก ในอนาคต ATFX จะยังคงจะเป็นผู้เดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อไป เราจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมการกุศลต่อไป

ข่าวสารล่าสุด