Hợp tác với Nhà môi giới Được trao thưởng

Theo Chương trình Đối tác giới thiệu (IB) của ATFX, các đối tác có thể kiếm chiết khấu trên mọi khách hàng được giới thiệu, và không yêu cầu bất kỳ khoản đầu tư ứng trước hay sự tham gia phức tạp nào vào ATFX.

Các IB có thể giới thiệu nhiều khách hàng hơn cho ATFX và ATFX sẽ theo dõi phần công việc còn lại.

Trở thành Đối tác của ATFX